• Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering van 22 november 2018  en de bijeenkomst van 10 januari jl.,  is door het bestuur duidelijk kenbaar gemaakt dat we grote behoefte hebben aan nieuwe vrijwilligers die allerlei werkzaamheden binnen de vereniging op gaan pakken.

  De afgelopen weken is er niet stil gezeten en we zijn dan ook blij en verheugd, dat er door diverse leden positief is gereageerd op deze hulpvraag. Middels dit schrijven wil het bestuur alle leden op de hoogte houden van de vorderingen.  

  Jeugdcommissie: binnen de jeugdcommissie zullen 3 nieuwe commissieleden hun opwachting maken. Jeen Schiks, Ramon vd Ven en Miranda Coenen zullen het vertrek van Iwan Klein en Richard Keuninx opvangen. Samen met Eelco Basten en Oscar Klein behouden wij daardoor een  jeugdcommissie van 5 personen. Jeen en Ramon zullen om toerbeurt zitting nemen in het hoofdbestuur om daar een terugkoppeling vanuit de jeugd te geven.

  Financiële commissie: Wouter Janssen heeft aangegeven zich in te willen zetten binnen de financiële commissie. Samen met Nicoli Broers en Hans Boekholt worden  de taken verdeeld en zal Wouter worden ingewerkt in de financiën van de club. In een eerste overleg hebben zij al van gedachten gewisseld en de eerste indrukken zijn positief.

  Sponsorcommissie: Thijs Smeets denkt na over deelname aan de sponsorcommissie. Samen met deze commissie zal hij in een eerste overleg gaan bekijken welke taken hij hierin op gaat nemen. Hans Spit heeft aangegeven te gaan stoppen binnen deze commissie. Extra mensen binnen deze commissie zijn dus welkom.

  Algemene commissie: Niels Wabeke wil graag het voortouw nemen in een nieuw op te richten Algemene commissie. In de overleggen met leden horen we vaak dat er mensen zijn die graag willen werken aan een project/activiteit met een kop en een staart. Met deze commissie hopen we diverse werkzaamheden binnen de club weg te kunnen zetten. Zo denken we bv aan onderdelen binnen het Veilig SportKlimaat.

  Secretariaat: Francien vd Ven zal zitting gaan nemen in het secretariaat van de club, Dit gaat zij doen in nauwe samenwerking met Stella Roodbeen.

  Alle bestuurders die hebben besloten afscheid te nemen, zullen zitting blijven nemen in het bestuur tot het einde van het seizoen. De nieuwe hierboven genoemde personen zijn allen aanwezig geweest bij de bestuursvergadering van maandag 18-2-2019. Dit ter kennismaking en om een beeld te krijgen van een bestuursvergadering. Tevens is tijdens deze vergadering de voortgang te besproken. Gezamenlijk hebben we de intentie uitgesproken om aanwezig te zijn bij de geplande vergaderingen van seizoen 2018/2019. Tijdens de ledenvergadering in november a.s. zullen nieuwe bestuursleden verkiesbaar worden gesteld.

  Buiten deze bestuursfuncties zijn er nog meer goede ontwikkelingen te melden. Zo hebben een aantal ouders van de jongere jeugd toegezegd het jeugdkamp op te gaan pakken en heeft Marcel van Dijck aangegeven iets te willen betekenen in de coördinatie van de donderdagen en zaterdagen van de kantine. Samen met Lars kerkhof en Jordi Joosten voor de zondagen, begint dit dus ook echt een commissie te worden. Binnen de groenploeg is Laurens Franken een welkome versterking.

  Als bestuur zijn we erg blij met deze ontwikkelingen, want vele handen maken licht werk. Lees je dit bericht en wil jij ook jouw steentje bijdragen. Spreek dan gerust één van de bestuursleden aan.

  Met vriendelijke groet, Bestuur VV Heijen