• Clubgegevens

  GegevensBezoekadres
  Thuisshirtkleurrood/blauw
  Thuisbroekkleurblauw
  Thuissokkenkleurrood
  Uitshirtkleur
  Uitbroekkleur
  Uitsokkenkleur
  ClubcodeBBJW48Q
  ClubnaamHeijen
  Informatie
  Oprichtingsdatum1930-04-01 00:00:00.00
  Oprichtingsdatetime1930-04-01T00:00:00+0019
  Telefoonnummer 0485-516839
  Fax
  Emailvvheijenvoetbal@gmail.com
  Websitehttp://www.vvheijen.nl
  StraatnaamHeikampsewegHeikampseweg
  Huisnummer750
  NummertoevoegingA
  Postcode6598BR6598BN
  PlaatsHEIJENHEIJEN
  BanknummerNL89RABO0122102053
  TennamevanHeijen
  Tennamevanplaats6598 BC HEIJEN
  NaamsecretarisM van Dijck
  Kvknummer40164869
  Logo
  Kleinlogo
  RouteOpen routeplanner
 • Doelstelling

  VV Heijen stelt zich ten doel om het beoefenen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen te promoten. De vereniging is er op gericht de leden en betrokkenen zo goed mogelijk te laten voetballen en functioneren in een optimale verstandhouding.

   

 • Statuten en Huishoudelijk Reglement

  De statuten van de vereniging zijn opgemaakt bij notariële akte. De vereniging is volledig rechtsbevoegd. De statuten bevatten algemene regelingen aangaande doelstelling, lidmaatschap, aansprakelijkheid, bestuursorganen en rechten en plichten van leden. Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten en bevat een aantal meer concrete afspraken. Statuten en Huishoudelijk Reglement kunnen worden ingezien bij de secretaris. Tevens is de vereniging ingeschreven in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel.

 • KNVB

  De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandsche Voetbal Bond (KNVB). V.V. Heijen valt organisatorisch onder regio 3 van het district Zuid II. De KNVB is belast met de organisatie van de competitie- en bekerwedstrijden alsmede (voor een bepaald niveau) de aanstelling van scheidsrechters.Tevens verstrekt de KNVB allerlei informatie, die verband houdt met bijvoorbeeld het lidmaatschap van de vereniging, overheidsaangelegenheden en financiën. Zie in dit kader onderstaand artikel over de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  Wet Bescherming Persoonsgegevens  (Privacywetgeving )
  De Wet Bescherming Persoonsgegevens regelt de rechten van degene wiens gegevens op een of andere manier worden verwerkt en legt plichten op aan degene, die dergelijke gegevens verwerkt.
  Een belangrijk uitgangspunt van de wet is, dat iemand moet weten wat er met zijn gegevens wordt gedaan. Concreet betekent dit, dat de gegevens van het lid in het ledenbestand van de club worden opgenomen in verband met de verenigingsactiviteiten, maar ook om het lid te kunnen bereiken voor mededelingen en voor de vaststelling en de inning van de contributie.
  Tevens moeten de leden ervan op de hoogte worden gebracht, dat de gegevens worden door-gegeven aan o.a. de KNVB in verband met deelname aan diverse activiteiten van de KNVB zoals voetballen, cursussen en allerlei jeugdactiviteiten, maar ook ten behoeve van sponsor-acties en andere marketingacties of onderzoeken ten behoeve van de sport uitgevoerd door allerlei instellingen of overheden.In verband met het bovenstaande zal het inschrijfformulier van een lid worden voorzien van de volgende mededeling: “De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft toestemming om zijn gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten “Schriftelijke afmelding hiervan moet gericht worden aan : Postbus 784,  3700 AT Zeist.
  De gegevens kunnen al dan niet gratis door de vereniging aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit kan echter niet aleer de leden hiervan op de hoogte zijn gebracht en op de mogelijkheid zijn gewezen om niet akkoord te gaan met de verstrekking van hun gegevens.N.B.Dit artikel is geschreven door een medewerkster van de KNVB.